Изберете страница

There is no plan(et) B – let’s make change together

Сайт на проекта: ЛИНК

Проектът се реализира по програма Еразъм + КД1: Образователна мобилност за граждани на стойност 7 165 евро и е  финансиран от Център за развитие на човешките ресурси, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Основни цели на проекта:

  • Обучение на учителите в създаване на успешни иновативни образователни сценарии за обучение за устойчиво развитие върху климатичните проблеми, опазването на околната среда, здравето и благополучието на учениците в училище.
  •  Превръщане на училището в общност за устойчиво развитие чрез активно включване на учениците в практически дейности, стимулиращи тяхното поведение и нагласи към глобалните проблеми
  •  Усъвършенстване на педагогическите умения на учителите чрез обучение в новаторски и ефективни педагогически техники за включване на устойчиви цели в училищната програма и методологии за преподаване на устойчивост
  •  Издигане престижа на училището в Европейския съюз и утвърждаването му като институция, осигуряваща качествено европейско образование