Нормативни документи

Стратегия на училището с план за финансиране /2016-2020г./
Правилник за дейността на училището
Училищни учебни планове
Годишен план за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи