Изберете страница

SpicE project

Проект „SpicE“, финансиран от Европейската комисия чрез Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, договор № 101056159 — SpicE— ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA

Проект SpicE се фокусира върху популяризирането на STEAM дисциплините чрез развитието на STEAM образование. Пакетът от действия на SpicE има за цел да подобри способността на учителите в началното образование да прилагат ефективни STEAM инструменти в образованието и да защитават ученици с леки увреждания (специално образование) от образователно и социално изключване.

В резултат на това повече от 200 учители и студенти от висшето образование, които навлизат на пазара на труда в четирите целеви държави по проекта, ще бъдат обучени да подкрепят учениците да развиват дигитални умения чрез практическа дейност и среда за обучение и игри, която ще повиши цифровата грамотност и разшири бъдещите възможности за кариера на бенефициентите.

Очакваните резултати включват подобряване на политиките и практиките за обучение на учители в Европа, подобряване на европейското измерение и интернационализация на обучението на учители, разработване на различни модели на мобилност, както и устойчиво сътрудничество.

Тези цели ще бъдат постигнати чрез разработване на компетентностна и образователна рамка за STEAM в специалното образование, проектиране на иновативна съвместна STEAM учебна програма за специално образование и програма за обучение STEAM, които ще бъдат допълнително оценени, и създаване и подържане на устойчива общност от практици.

В крайна сметка, всички тези усилия ще бъдат положени за постигане на правилно включване на ученици с увреждания чрез идентифициране на необходимите компетенции, които ще бъдат свързани с Рамката за дигитална компетентност за преподаватели (DigCompEdu), като ще създадем профили на длъжности, съвместими с ESCO и съпоставени с EQF/NGFs. Тези резултати ще бъдат от полза и за заинтересованите страни, включително учители, изследователи, политици и др.

Проектът се изпълнява от консорциум от 11 публични и частни организации от Гърция, Кипър, Испания и България. и е с продължителност три години.

Проект „SpicE“ е финансиран от Европейската комисия чрез Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, договор № 101056159 — SpicE— ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA.