Изберете страница

В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на всички ученици от I до VII клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда  по утвърденото за втори учебен срок седмично разписание.
Обучението от разстояние в електронна среда  за същия период от време ще се организира и проведе с помощта на платформата Miсrosoft teams, като продължителността на учебния час за начален етап е  20 мин., а за прогимназиален етап 30 мин., с разписание на часовете, както следва:

Начален етап

 1. 9.15 – 9.35
 2. 9.45 – 10.05
 3. 10.35 – 10.55
 4. 11.05 – 11.25
 5. 11.35 – 11.55
 6. 12.05 – 12.25

Прогимназиален етап

 1. 9.00 – 9.30
 2. 9.40 – 10.10
 3. 10.40 – 11.10
 4. 11.20 – 11.50
 5. 12.00 – 12.30
 6. 12.40 – 13.10
 7. 13.20 – 13.50

В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.  занятията в групите от ЦДОУД се провеждат от 14.00 ч., синхронно в часовете за самоподготовка и несинхронно в часовете за организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.