Изберете страница

Нормативни документи

Стратегия на училището с план за финансиране /2020-2024 г./
План за действие и финансиране към Стратегията на училището за учебната 2022/2023 г.
Програмна система
Правилник за дейността на училището
Правилник за работа в условията на COVID-19
Училищни учебни планове I-IV клас
Училищни учебни планове V-VII клас
Годишен план за дейността на училището
План за квалификация
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Етичен кодекс на училищната общност
Форми на обучение
Условия за организиране на формите на обучение 
Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите от изпитванията на учениците от I – III клас
Училищна политика за осигуряване на подкрепа за личностно развитие
План-програма за действие за 2023 г. за Безопасност на движение по пътищата
Училищен спортен календар