Изберете страница

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с планирани мобилности за участие в краткосрочен обмен на ученици по проект THE EUROPEAN CULTURAL FRAMEWORK PROMOTES SOCIAL INCLUSION INCREASING THE SKILLS OF OUR DISADVANTAGED STUDENTS (2018-1-EL01-KA229-047718_5), съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ обявява конкурс за избор на участници (ученици):

 • За участие в краткосрочен обмен в Гърция – остров Кос – 2 ученици
 • За участие в краткосрочен обмен в Италия  – 2 ученици
 • За участие в краткосрочен обмен в Словения – 2 ученици
 • За участие в краткосрочен обмен в Литва – 2 ученици
 • За участие в краткосрочен обмен в Испания – 2 ученици

Във връзка с планирани мобилности за участие в краткосрочен обмен на ученици по проект LITTLE SOCIOPRENEURS  (2018-1-CY01-KA229-046904_4), съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ обявява конкурс за избор на участници (ученици):

 • За участие в краткосрочен обмен в Испания –  4 ученици

Изисквания към участниците:

 • Да бъдат записани в V клас през учебната 2018/19 г.
 • Да имат много добри умения за общуване на английски език
 • Да имат добри комуникативни и социални умения

Подборът на участниците в мобилностите ще се осъществи от комисия, определена със заповед на Директора на училището и ще се проведе на два етапа, съгласно предварително определени критерии.

ПЪРВИ ЕТАП – Писмен изпит по английски език за установяване нивото на владеене на езика

21.09.2018 г. (петък), 14:00 ч.

ВТОРИ ЕТАП

 • Устен изпит по английски език

21.09.2018 г. (петък), 15:30 ч.

 • Мотивирано изложение за желанието на учениците да  участват в краткосрочен обучителен обмен  (веднага след устния изпит по английски език)

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Участниците ще бъдат класирани според общият брой точки, получен от точките от писмения и устния изпит по английски език и точките, получени от мотивираното изложение за участие в обучителния обмен.

 1. Писменият изпит по английски език е под формата на тест. Броят на получените точки е част от общия брой точки на участника.  За да участва в класирането, кандидатът трябва да има повече от половината точки  (50% + 1) от общия брой точки на теста за съответния клас.
 2. По време на устния изпит учениците ще бъдат оценявани по следните критерии:
 • Ниво на владеене на английски език (формална правилност, точност и разнообразие на лексиката, гладкост на изказа и разбираемост, съдържание и организация на изложението)
 • Мотивация за участие в краткосрочен обучителен обмен на ученици
 • Установяване на личностните качества на учениците, които отговарят на потребностите на екипа и изискванията на проекта

Окончателният състав от 14 ученици ще бъде определен от Комисията след провеждане на всички етапи на избора на участници.  Резултатите от подбора ще се обявят до три дни след провеждане на последния етап.

 Директор: Нина Недева