Изберете страница

Подаване на заявления за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми родители,
във връзка с подготовката за следващата учебна 2020/2021 г. година Ви информираме за следното:

  • Заявления за избор на предмети от разширена и допълнителна подготовка, спортни дейности и включване в групите за целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ се подават в срок до края на учебните занятия за всеки клас, онлайн или в канцеларията на училището, ако нямате техническа възможност. Заявленията, подписани от родители, могат да се подадат и от учениците при издаване на учебниците или получаване на удостоверението за завършен клас.

Заявление за учениците, които са 1.-3. клас през учебната 2019/2020 г.

Заявление за избор на предмети от разширената подготовка и спортни дейности: WORD / PDF
Заявление за избор на предмети от допълнителната подготовка: WORD / PDF
Заявление за включване в група за целодневна организация на учебния ден /ЦДО/: WORD / PDF

Заявление за учениците, които са 4. клас през учебната 2019/2020 г.

Заявление за избор на предмети от разширената подготовка и спортни дейности: WORD / PDF
Заявление за избор на предмети от допълнителната подготовка: WORD / PDF

Заявление за учениците, които са 5. и 6. клас през учебната 2019/2020 г.

Заявление за избор на предмети от разширената подготовка и спортни дейности: WORD / PDF
Заявление за избор на предмети от допълнителната подготовка: WORD / PDF

Заявлението за постъпване в 1. клас се подава в срок от 18.06. до 22.06.2020 г. онлайн или в канцеларията на училището, ако нямате техническа възможност.

Заявление за постъпване в 1. клас: WORD / PDF
В заявлението е включен избора на спортни дейности, разширена и допълнителна подготовка.
Декларация за защита на личните данни: WORD / PDF

  • При подаване на заявление онлайн трябва да свалите бланката, която Ви е необходима, да я попълните, подпишете, сканирате или снимате и да я изпратите на електронната поща на училището: ouhrsmirn@abv.bg
  • Ако родителите на учениците, които ще бъдат в 1. клас през учебната 2020/2021 г. изберат подаване онлайн акта за раждане да не се сканира, а чрез подписа си родителя потвърждава верността на предоставената информация.
  • Към заявленията задължително трябва да бъде попълнена и Декларация за защита на личните данни.