Изберете страница

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проектът „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
https://www.mon.bg/bg/100925

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната 2021/2022 година бяха обучени 175 ученици, 7 педагогически специалисти, 30 родители и 1 медиатор. Целта беше учениците и родителите да бъдат подпомогнати при използването на технологиите за осъществяване на обучение от разстояние в електронна среда. На всички ученици, които нямаха финансова възможност или са по две деца в семейство бяха раздадени устройства, получени от проекта. Целта беше да се осигури равен достъп за обучение и да не се допусне прекъсване на образователния процес за ученици при преминаване от присъствен образователен процес към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Благодарение на предоставените устройства учениците продължиха своето пълноценно участие в образователния процес заедно със своите съученици, повишиха уменията си за самостоятелна работа с електронни устройства и от там дигиталната си компетентност, елиминира се риска от натрупване на пропуски при усвояването на учебния материал. По този начин те останаха мотивирани да участват активно и да показват все по-добри резултати. Осигуреният равен достъп до обучението от разстояние в електронна среда ги направи по-самоуверени при работа в учебните часове, показа им грижата на образователната система за всички, независимо от пол, етнос и религия.

За учебната 2022/2023 г. са планирани обучения на 68 ученици от първи клас на тема „Виртуална класна стая Microsoft Teams“ от 24.10. до 28.10.2022 г. в рамките на 4 учебни часа.