Нормативни документи

Стратегия на училището с план за финансиране /2016-2020г./
План за действие и финансиране към Стратегията на училището за учебната 2017/2018 г.
Програмна система
Правилник за дейността на училището
Училищни учебни планове
Годишен план за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Етичен кодекс на училищната общност
Форми на обучение