Изберете страница

За училището

Визия на ОУ „Христо Смирненски“
„Училище с минало, традиции и бъдеще“

 

 

Утвърждаване на ОУ „Христо Смирненски” като конкурентно способно училище с непрекъснато обновяваща се материална база; училище, в което се формират отговорни позиции, прилагат най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците вкл. деца със специални образователни потребности и ги прави значими в учебния и извън учебния процес; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. Ние поставяме на акцент върху новите измерения на знанието чрез изграждане на ключови компетентности на 21 век, в отговор на актуалните социално-икономически предизвикателства. Акцентираме на гражданското образование и поставяне на основите на начална финансова грамотност на учениците.

Видео